ഹൃദയകവാടം തുറന്നു നീ

';

നീ മതി ഇനി നീ മതി എന്നും യേശുവേ എൻ നായകാ…

മലയാള ക്രിസ്തീയ സംഗീത ലോകത്തെ ഗന്ധര്‍വ്വ നാദം, സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഗായകന്‍ കെസ്റ്റർ ആലപിച്ച്, ശ്രീ. ബേബി പൂവത്തോട് രചനയും, ബേബി N റ്റിജോ സംഗീത സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച “ബേത്ഷലോം” ആല്‍ബത്തിലെ ഹൃദയഹാരിയായ ഗാനം……

🎶 Vox : Kester
🎶 Lyrics : Baby Poovathodu
🎶 Music : Baby N Tijo
🎶 Orchestration : Jerson Antony
🎶 Album : Bethshalom
🎶 Editz : https://melodicdreamz.com/

Share:
© 2021 by Melodic Dreamz. All Rights Reserved.